Obchodní Podmínky

20. 2. 2021

Vítejte na webových stránkách M•A•C Česká republika (dále jen „Stránka“).

M•A•C Česká republika (dále jen „M•A•C CZ“) Vám poskytuje obsah a služby dostupné na Stránce s výhradou následujících podmínek, našich Pravidel na ochranu osobních údajů a dalších podmínek a strategií, které je možné nalézt na Stránce v souvislosti s funkčností, propagačními akcemi i zákaznickým servisem, jež jsou považovány za část těchto podmínek (dále jen „Podmínky“). Vstupem či používáním Stránky prohlašujete, že jste Podmínky četli, seznámili se s nimi, rozumíte jim, bezvýhradně s nimi souhlasíte, a jste jimi vázáni.

1. Soukromí

Prosím, seznamte se s našimi Pravidly na ochranu osobních údajů tak, abyste porozuměli našim přístupům k ochraně osobních údajů.

2. Zboží a služby pro osobní potřebu

Zboží a služby nabízené na Stránce a jakékoliv vzorky, které Vám můžeme nabídnout, jsou určeny výhradně pro osobní potřebu. Není povolen další prodej jakéhokoli zboží, služeb, či vzorků, které jste u nás zakoupili či jej od nás z jiného důvodu obdrželi. Vyhrazujeme si právo, a to i bez předchozího upozornění, zrušit objednávku nebo omezit počet výrobků či služeb, jenž jste objednali, a které Vám má být poskytnuto, pokud by tím dle našeho názoru mohlo dojít k porušení našich Podmínek.

3. Zásady a postupy vztahující se k nákupu

Pro zobrazení zásad a přístupů vztahujících se k nákupu na této Stránce (například zpracování objednávky, doručování a převzetí, vracení a výměny zboží), klikněte zde.

4. Přesnost informací

Snažíme se o maximální přesnost v popisu našeho zboží na Stránce; nicméně v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nezaručujeme, že popis zboží, barevné provedení či další informace nebo další obsah dostupný na Stránce je přesný, kompletní, důvěryhodný, aktuální či bezchybný.

5. Duševní vlastnictví

Všechny informace, obsah dostupný na Stránce, a její celkový vzhled, zejména, ale nikoliv výlučně, ochranné známky, loga, jiná nechráněná označení služeb, texty, grafika, ikony tlačítek, obrázky, zvukové nahrávky, datové kompilace a software, a jejich kompilace a uspořádání (dále jen „Obsah“) jsou majetkem M•A•C Česká republika, osob s námi propojených, partnerů či poskytovatelů licencí a jsou chráněny českým i mezinárodním právem, včetně práva autorského a práva k ochranným známkám.

S výjimkami uvedenými v Článku 6 těchto Podmínek níže nebo s dalšími výjimkami stanovenými platným právem, nesmí být Obsah ani žádná část Stránky použita, reprodukována, kopírována, prodána, zpřístupněna, upravena nebo jiným způsobem využita bez našeho výslovného, předchozího písemného souhlasu za jakýmkoliv účelem.

6. Omezená licence

Udělujeme Vám omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k přístupu a osobnímu používání Stránky, co do jejího Obsahu, nevyplývá-li taková licence z platných právních předpisů. Tato omezená licence nezahrnuje právo k: (a) sestavování nebo využívání konstrukčních technik pro uzavření Stránky nebo jakékoliv její části; (b) opakovanému publikování, redistribuci, přenosu, prodeji, udílení podlicencí nebo ke stahování Stránky a/nebo celého jejího Obsahu (s výjimkou stahování do mezipaměti nebo je-li to nezbytné k prohlížení Stránky); (c) používání Stránky a/nebo celého jejího Obsahu k jinému, než osobnímu užívání; (d) upravování, konstrukci nebo vytváření jakýchkoli děl odvozených z této Stránky a/nebo celého jejího Obsahu; (e) shromažďování informací o účtu ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch jiné strany; (f) používání jakýchkoli meta tagů nebo jakýchkoli dalších „skrytých textů“ s využitím jakékoli části a/nebo celého Obsahu; nebo (g) používání softwarových robotů, pavouků, prohledávačů nebo podobných nástrojů shromažďujících a oddělujících data nebo přijímání jakýchkoli jiných opatření, která by mohla neopodstatněně zatížit nebo přetížit naše technické vybavení. Nejste oprávněni nijak upravovat oznámení ohledně vlastnického práva, umístěná nebo obsažená na Stránce.
Dále Vám udělujeme omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci k vytvoření hypertextového odkazu na domovskou stránku naší Stránky určenou výlučně pro osobní a nekomerční účely. Webové stránky, které odkazují na Stránku (i) mohou odkazovat, ale ne kopírovat jakoukoliv část či celý Obsah; (ii) nesmí naznačovat, že jsme takové stránky, jejich služby či produkty odsouhlasili; (iii) nesmí zkreslovat jejich vztah s námi; (iv) nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vyložen jako odporný, obscénní, urážlivý, kontroverzní, nelegální či nevhodný pro osoby jakéhokoliv věku; (v) nesmí nás nebo naše výrobky popisovat falešným, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým či závadným způsobem nebo nás spojovat s nežádoucími produkty, službami a názory; a (vi) nesmí odkazovat na jinou, než domovskou stránku na Stránce, pokud nestanovíme jinak. Jsme oprávněni na základě našeho výlučného uvážení, požadovat, abyste odstranili jakýkoli odkaz na naši Stránku, přičemž po obdržení takové žádosti jste povinni bez zbytečného odkladu takový odkaz odstranit a zamezit jakémukoli dalšímu propojení, kromě případů, kdy jsme Vám udělili speciální výslovný souhlas k tomu, abyste takové propojení ponechali.

V případě jakékoliv neoprávněného použití našich Stránek a/nebo celého našeho Obsahu dochází automaticky k zániku omezené licence uvedené v tomto Článku 6 aniž jsou dotčeny jiné nároky stanovené příslušnými právními předpisy nebo těmito Podmínkami.

7. Vaše povinnosti a odpovědnost

Během přístupu na Stránku nebo během jejího používání jste povinni dodržovat tyto Podmínky a zvláštní varování nebo instrukce pro přístup nebo použití, které byly vloženy na Stránku. Za každých okolností jste povinni dodržovat platné právo, obchodní zvyklosti a dobrou vírou. Nesmíte provádět žádné změny Stránky nebo jakéhokoliv Obsahu nebo služeb, které se mohou na Stránce objevit a nesmíte žádným způsobem narušit integritu či provoz této Stránky. V případě, kdy jste nedbalostně nebo úmyslně porušili některou z povinností uvedenou v těchto Podmínkách, jste odpovědni za všechny ztráty a škody, které toto porušení způsobilo či by mohlo způsobit M•A•C Česká republika, našim propojeným osobám, pobočkám či poskytovatelům licence, tím není dotčeno žádné ustanovení těchto Podmínek.

8. Váš účet

Na Stránce se smíte registrovat, pokud je Vám 18 a více let. Neregistrujte se, pokud Vám není 18 let či výše. Pokud je Vám 18 let a výše, obdržíte uživatelské jméno a heslo k Vašemu účtu. Jste povinni zachovávat mlčenlivost o Vašem účtu, uživatelském jménu i heslu a zamezit neoprávněný přístup k Vašemu počítači. Jste povinni tyto informace udržovat aktuální, úplné, přesné a pravdivé. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za veškerou činnost, která proběhne na Vašem účtu, v rámci Vašeho uživatelského jména a/nebo hesla. Souhlasíte s tím, že poskytnete pouze aktuální, úplné, přesné a pravdivé informace. Pokud přistupujete a užíváte Stránky v zastoupení někoho jiného, výslovně prohlašujete, že tato třetí osoba Vás pověřila k výkonu všech práv a povinností dle těchto Podmínek a v rozsahu, ve kterém nemáte takové pověření, souhlasíte, že budete vázáni Podmínkami a přijímáte zodpovědnost za škodu způsobenou či vyplývající z jakéhokoliv neoprávněného užití Stránek či Obsahu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí služby a/nebo zrušit účet bez předchozího upozornění v případě, kdy dojde k porušení těchto Podmínek nebo pokud se tak rozhodneme učinit na základě našeho výlučného uvážení, majíce na zřeteli nejlepší zájmy M•A•C CZ.

9. Odkazy třetích stran

Nejsme odpovědní za obsah jakýchkoli off-webových stránek nebo jakýchkoli jiných webových stránek, které odkazují na Stránku nebo ze Stránky. Odkazy, které se objevují na těchto Stránkách, jsou uvedeny pouze pro usnadnění práce a nejsou podporovány námi, našimi pobočkami nebo našimi partnery s odkazovanými obsahy, výrobky, službami či dodavateli. Z nebo na off-webovou stránku nebo jinou webovou stránku se připojujete pouze na své vlastní riziko. Nejsme v žádném případě odpovědní za testování či vyhodnocování off-webových stránek a nezaručujeme nabídky off-webových ani jiných webových stránek spojených s našimi Stránkami, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za jednání, obsah, produkty či služby na takových stránkách, a to včetně zásad ochrany osobních údajů a uživatelských podmínek takových stránek. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí všech off-webových a webových stránek, které navštívíte.

10. Vztahy k třetím stranám

Na Stránce je zobrazeno velké množství třetích osob a subjektů. Je to výlučně za účelem zábavy. Žádný z umělců, hudebních skupin, restaurací, klubů, obchodů, výrobků, designerů uvedených na této Stránce, není podporovaný nebo jakkoli propojený se Stránkou nebo M•A•C Česká republika. Neručíme ani nejsme odpovědní za jejich výrobky či služby.

11. Speciální nástroje, funkce a eventy

Na Stránce je možno nabízet určité speciální nástroje, funkce a eventy (jako například soutěže, loterie a další nabídky), které se mohou (a) řídit jinými podmínkami užití než těmito Podmínkami; a (b) mohou být nabízeny námi či třetí stranou. V takovém případě Vás budeme informovat a rozhodnete-li se využít těchto nabídek, souhlasíte s tím, že tyto nabídky se budou řídit jinými nebo dodatečnými podmínkami, pravidly či obchodními strategiemi.

12. Příspěvky

Jednou z našich zásad je právo odmítnout nevyžádané návrhy a nápady.
Bez ohledu na naše zásady, co se týče nevyžádaných návrhů a nápadů, dotazů, zpětných vazeb, podnětů nebo jiných informací, které nám poskytnete (dále jen „Příspěvky“), tyto nejsou považovány za chráněné a důvěrné. V souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, každým zveřejněním či umístěním Příspěvku nám udělujete plné vlastnické právo k tomuto Příspěvku či právo k plnému výkonu majetkových práv k tomuto Příspěvku a to dle dané situace, jako bychom Příspěvek sami vytvořili či vyvinuli a zveřejnili a umístili pro naše vlastní potřeby.
Vyhrazujeme si právo kopírovat, používat, reprodukovat, měnit, přizpůsobovat, překládat, zveřejňovat, udělovat licence, distribuovat, prodávat nebo postupovat Příspěvky jakkoliv uznáme za vhodné, včetně neomezeného kopírování celého Příspěvku nebo jeho části, vytváření odvozených děl, distribuce a zobrazení Příspěvku v jakékoliv formě, na jakémkoliv mediu či technologii, ať již známé či vyvinuté následně, a to jak samostatně nebo jako součást jiných děl, a vyhrazuje si použití Příspěvku bez nebo v souvislosti s našimi výrobky či službami.
Berete taktéž na vědomí, že Vaše Příspěvky nebo práva k nim, Vám nebudou vráceny a my můžeme používat Příspěvky a jakékoliv nápady, koncepty či know-how v nich obsažené, bez toho, abychom Vám byli povinni poskytnout odměnu či jakoukoliv jinou formu protiplnění, bez omezení k jakýmkoliv účelu, včetně výroby, vývoje, distribuce či marketingovým účelům.

Vytvořením Příspěvku prohlašujete a zaručujete, že vlastníte či jiným způsobem vykonáváte práva k Vašemu Příspěvku. Dále prohlašujete a zaručujete, že Příspěvek nepředstavuje ani neobsahuje softwarové viry, nevyžádaná sdělení, řetězové dopisy, hromadnou korespondenci či jakoukoliv formu „spamu“. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu či subjekt nebo nás jinak klamat o původu Příspěvku. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete plné odškodnění za všechny nároky vyplývající či vztahující se k jakémukoli nároku či právům v jakémkoliv Příspěvku, či jakékoliv škodě způsobené jakýmkoliv Příspěvkem.

13. Uživatelský obsah

Pokud na Stránku předáváte, nahráváte, umisťujete, zasíláte e-mailem či jiným způsobem zpřístupňujete data, text, software, hudbu, zvuky, fotografie, grafiku, obrázky, videa, zprávy či jiné příspěvky (dále jen „Uživatelský obsah“), jste za takový Uživatelský obsah zodpovědní. Takový Uživatelský obsah představuje Příspěvek dle Článku 12  výše. Z toho důvodu, jsou za veškerý Uživatelský obsah odesílaný na Stránku zcela zodpovědné třetí osoby a nikoliv my. Souhlasíte s tím, že se nebudete zapojovat, nebudete napomáhat ani podněcovat ostatní k tomu, aby předávali, nahrávali, zasílali e-mailem či jinak zpřístupňovali na Stránkách Uživatelský obsah, (a) který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, s pornografickým obsahem, narušuje soukromí třetích osob, je nenávistný nebo rasově nebo etnicky zaměřený či jinak závadný; (b) který nejste s ohledem na platné právní předpisy nebo na smluvní závazky oprávněni zpřístupňovat; (c) o němž víte, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící; (d) za který jste obdrželi jakékoliv protiplnění od jakékoliv třetí osoby; nebo (e) kterým dochází k porušení práv k patentu, ochranné známce, obchodnímu tajemství, porušení autorského práva nebo jiného majetkového práva jakékoliv třetí osoby. Dále souhlasíte s tím, že nebudete předávat, nahrávat, posílat ani zasílat e-mailem ani jinak zpřístupňovat jakékoliv softwarové viry, nevyžádané nebo neautorizované reklamní nabídky, pobídky nebo propagační materiály, včetně řetězových dopisů, hromadné korespondence, ani jakékoliv formy nevyžádané pošty (tzv. „spam“). Dále souhlasíte s tím, že se nebudete (i) vydávat za jakoukoliv jinou osobu či subjekt, ani nebudete nepravdivě uvádět či jinak nesprávně vykládat Vaší propojenost s jakoukoliv osobou či subjektem; (ii) pronásledovat (tzv. stalking) či jinak obtěžovat, nebo podporovat obtěžování ostatních, zachycovat jej ani poškozovat třetí osoby včetně poškozování dětí a mladistvých v jakékoliv podobě; (iii) falšovat hlavičky sloužící k identifikaci osob, ani manipulovat s identifikačními údaji za účelem zastření skutečného původu jakéhokoliv Uživatelského obsahu; (iv) úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoliv platné právní předpisy, podzákonné normy, unijní předpisy či předpisy mezinárodního práva; nebo (v) shromažďovat nebo uchovávat osobní údaje umožňující identifikaci ostatních uživatelů.

Nijak nepodporujeme ani nekontrolujeme Uživatelský obsah, který nám je nahráván či odesílán na Stránku, a z toho důvodu nezaručujeme přesnost, celistvost ani kvalitu Uživatelského obsahu. Berete na vědomí, že používáním Stránky můžete být vystaveni i Uživatelskému obsahu, který se Vám může jevit jako urážlivý, nemravný či nepřijatelný. Za žádných okolností a v žádném případě nejsme odpovědni za Uživatelský obsah, zejména, nikoliv však výlučně, neodpovídáme za žádné chyby či opomenutí v jakémkoliv Uživatelském obsahu, ani za ztráty a škody jakéhokoliv druhu, které Vám vznikly v důsledku použití jakéhokoliv Uživatelského obsahu předaného, sdíleného, zaslaného e-mailem či jinak zpřístupněného na Stránce.

Jste srozuměni s tím, že jsme oprávněni (nikoliv však povinni) na základě našeho výlučného uvážení odmítnout sdílení nebo odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah, a že si vyhrazujeme právo upravit, zestručnit či odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah. Aniž by byla dotčena platnost výše uvedeného nebo jakéhokoliv jiného ustanovení těchto Podmínek, jsme oprávněni odstranit každý Uživatelský obsah, který je v rozporu se těmito Podmínkami nebo je jakkoliv jinak nežádoucí; a dále si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění odmítnout poskytnutí služby a/nebo zrušit uživatelské účty takových uživatelů, kteří porušují tyto Podmínky nebo práva třetích osob. Uživatelé neodpovídají za změny / úpravy jejich příspěvků, které byly provedeny námi a/nebo společností Estée Lauder CZ, s.r.o. a/nebo správcem webových stránek.

14. Stížnosti ohledně autorského práva

Respektujeme právo duševního vlastnictví třetích osob. Pokud se domníváte, že dílo chráněné autorským právem bylo zkopírováno způsobem, který porušil autorské právo, napište nám, prosím, e-mail nebo písemné upozornění adresované našemu pověřenému zástupci pro oznámení o porušování autorského práva a uveďte následující: (i) specifikaci díla chráněného autorským právem, jehož ochrana byla podle Vašeho názoru porušena a případně potvrzení, že jste byl subjektem oprávněným k výkonu autorských práv oprávněn k výkonu autorských práv (ii) popis materiálu, který podle Vás porušuje autorské právo a umístění tohoto materiálu na naší Stránce (iii) Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Náš určený zástupce pro oznámení o porušování autorského práva je dostupný na emailové adrese.

POZNÁMKA: VÝŠE UVEDENÝ KONTAKT JE URČEN VÝHRADNĚ K OZNÁMENÍ MAC ČESKÁ REPUBLIKA, ŽE MOHLO DOJÍT K NEOPRÁVNĚNÉMU ZÁSAHU DO PŘÍSPĚVKŮ POŽÍVAJÍCÍCH OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA. JAKÉKOLIV JINÉ DOTAZY NEBUDOU PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO KONTAKTU ZODPOVĚZENY A MĚLY BY BÝT SMĚŘOVÁNY PŘÍMO NA NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS A TO: Kontaktuje Nás

15. Prohlášení a záruky; Omezení odpovědnosti

TATO STRÁNKA JE ZOBRAZOVÁNA TAK, JAK JE. V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI ČI STRÁNKOU NEPOSKYTUJEME VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNĚ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU; DÁLE VYLUČUJEME VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, UČINĚNÁ V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI ČI STRÁNKOU, A TO JAK VÝSLOVNÁ, TAK IMPLICITNÍ, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ SMLOUVY, VHODNOSTI PRO STANOVENÝ ÚČEL, TO VŠE S VÝJIMKOU ROZSAHU, V JAKÉM NELZE TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY PLATNĚ VYLOUČIT.

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PŘIPOUŠTÍ, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDEME ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT (AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍ ODPOVĚDNOSTI, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO) ČI NA ZÁKLADĚ JINÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU) ZA ŽÁDNÉ (a) PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI; (b) NEUMOŽNĚNÍ OKAMŽITÉHO PŘÍSTUPU ČI PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPU NA STRÁNKU; (c) NEDORUČENÍ, CHYBNÉ DORUČENÍ, KORUPCI, ZNIČENÍ ČI JINÉ ZMĚNY ÚDAJŮ; (d) ZTRÁTY NEBO ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU ZACHÁZENÍ S ČI EXISTENCE OFF-WEBOVÝCH ODKAZŮ NA STRÁNCE; (e) POČÍTAČOVÉ VIRY, SYSTÉMOVÉ CHYBY NEBO NESPRÁVNOU FUNKČNOST, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY, VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY K TOMU DOJDE ZA VYUŽITÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK TŘETÍCH STRAN; (f) JAKÉKOLIV NEPŘESNOSTI ČI CHYBNÉ ÚDAJE V OBSAHU; NEBO (g) ÚDALOSTI, KTERÉ JSOU MIMO NAŠI OBVYKLOU KONTROLU, KTEROU ČINÍME V PŘIMĚŘENÉM ROZSAHU.

MIMOTO, NEBUDEME, V CO NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, KTERÝ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ŽÁDNÉHO DRUHU (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) SOUVISEJÍCÍ SE STRÁNKOU ČI JEJÍHO UŽÍVÁNÍ VÁMI, A TO BEZ OHLEDU NA DŮVOD JEJICH VZNIKU, TEDY ZDA SE JEDNÁ O SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST, DELIKT (VČETNĚ NEDBALOSTNÍHO) ČI JINÉ PRÁVNÍ DŮVODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodníte nás za jakékoliv ztráty, škody nebo náklady, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, vyplývající z nároku kterékoli třetí strany či požadavku vyplývajícího z Vašeho užívání Stránky či porušení těchto Podmínek. Současně souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakékoliv ztráty, škody a náklady, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, vyplývající z Vašeho užívání softwarových robotů, pavouků, prohledávačů či jiných podobných nástrojů ke shromažďování či extrakci údajů, či jiných Vašich činností, které představují nepřiměřenou a neodůvodněnou zátěž naší infrastruktury.

17. Spory

Veškeré spory vzešlé v souvislosti s provozem Stránek, týkající se práv a povinností a veškerá jednání předpokládaná těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor, který bude jakkoliv souviset s Vaší návštěvou Stránky, bude rozhodován věcně a místně příslušným soudem České republiky.

18. Souhlas s doručováním oznámení v elektronické podobě uveřejněním na Stránce či prostřednictvím e-mailu

Souhlasíte s tím, že Vám budeme doručovat veškeré dohody, oznámení, zveřejňované příspěvky a jinou komunikaci (dále společně jen „Oznámení“), na kterou tyto Podmínky odkazují, v elektronické podobě, včetně, nikoliv však výlučně, e-mailem či zveřejněním na Stránce. Udělujete souhlas s tím, že veškerá Oznámení, která Vám poskytujeme v elektronické podobě, splňují všechny požadavky právních předpisů na to, aby byla komunikace vedena písemnou formou. Pro odvolání Vašeho souhlasu s doručováním Oznámení v elektronické podobě je nutné, abyste nám odvolání Vašeho souhlasu oznámili e-mailem zaslaným na adresu: privacy@elceurope.com a abyste přestali používat naši Stránku. V takovém případě veškerá práva, která Vám byla zaručena těmito Podmínkami, zejména, nikoliv však výlučně, právo omezené licence dle článku 6 těchto Podmínek, bez dalšího zanikají. Bohužel, nemůžeme poskytovat výhody naší Stránky takovému uživateli, který nesouhlasí s tím, abychom mu Oznámení doručovali v elektronické podobě.

Vezměte prosím na vědomí, že tento souhlas s doručováním Oznámení je zcela odlišným od Vašich možností, které můžete učinit v souvislosti s doručováním obchodních sdělení. Možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s doručováním obchodních sdělení, jsou upraveny v našich Pravidlech na ochranu osobních údajů.

19. Závěrečná ustanovení

Berete na vědomí a souhlasíte, že tyto Podmínky představují úplnou a výhradní dohodu mezi námi ohledně Vašeho používání této Stránky, a nahrazují a upravují veškeré předchozí návrhy, dohody nebo jiné komunikace mezi námi.

Vyhrazujeme si právo, podle našeho výlučného uvážení, kdykoli změnit tyto Podmínky a to umístěním změn na Stránku a oznámením takové změny. Veškeré změny jsou účinné okamžitě po zveřejnění na Stránce a oznámením takové změny. Vaše další používání této Stránky považujeme za souhlas s těmito změněnými Podmínkami. Jsme oprávněni (a to s nebo bez předchozího upozornění) zrušit jakékoliv právo udělené Vám těmito Podmínkami. Neprodleně poté, co jste byli seznámeni se změnami týkajícími se ukončení práv či jinou obdobnou skutečností, jste v dle aktuální situace, povinni ukončit jakéhokoliv užívání Stránky.

Žádné ustanovení těchto Podmínek mezi námi nezakládá jakoukoliv spolupráci, sdružení, společný podnik, partnerskou či jinou formu společné činnosti. Naše opomenutí požadovat po Vás plnění jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek se nedotýká našeho plného práva vyžadovat takové plnění kdykoliv poté; rozhodneme-li se nevymáhat porušení jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek, nelze to považovat za vzdání se práva, ke kterému nás takové ustanovení opravňuje. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek by bylo nevymahatelné nebo neplatné na základě platných právních předpisů nebo na základě platného rozhodčího nálezu nebo soudního rozhodnutí, nezpůsobuje to nevymahatelnost nebo neplatnost celých Podmínek jako celku, a tyto Podmínky musí být upraveny tak, aby v maximálním možném rozsahu, nahradily původní záměr nevymahatelného či neplatného ustanovení.

Máte-li jakékoliv dotazy k těmto Podmínkám, zašlete nám, prosím, e-mail na: privacy@elceurope.com.

Copyright © M•A•C a společnost Estée Lauder CZ, s.r.o., Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, IČO: 41188349, DIČ: CZ41188349, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3497. Všechna celosvětová práva jsou vyhrazena.